مخاطبین این برنامه در مرحله اول تمامی دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان و فضای نخبگانی عمومی کشور است و در درجه دوم صاحب نظران و مسئولین مرتبط به موضوعات همایش و در انتها نهادهای سیاست گذار، موسسات آموزشی و تحقیقاتی و پژوهشی، نهادهای دولتی خواهند بود.