محمد علی مرادی: مسلمانان کورکورانه وارد تکنیکی جهانی شده اند
24 اردیبهشت 1393
محمد علی مرادی: مسلمانان کورکورانه وارد تکنیکی جهانی شده اند

عضو انجمن جامعه شناسان ایران با بیان اینکه مسلمانان کورکورانه وارد تکنیکی جهانی شده اند، اظهار کرد: علمای ما می توانند تئولوژی جدیدی سازمان دهند که متکی به سوژه باشد که نسبت آن با طبیعت و خدا تغییر خواهد کرد تا بتواند ورودشان به جهان امروز بیس های نظری پیدا کند.

به گزارش خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)، مرادی در همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی تصریح کرد: تکنولوژی نیازهای متافیزیکی دارد و جزو تمدن مسیحی است و ایجاد تکنولوژی از دستاوردهای مهم تمدن مسیحیت است یعنی همان چیزی که ما امروزه به عنوان موبایل و اینترنت از آن استفاده می کنیم وقتی انقلاب صنعتی در قرون وسطی شکل گرفت رابطه انسان با طبیعت تغییر کرد و انسان طبیعت را جور دیگری دید یعنی سه محور خدا، جهان، طبیعت و انسان در دوران قرون وسطی تناسب دیگری داشته است.

او در ادامه افزود: این محورها در دوران جدید تغییر کردند و محور خدا، انسان و طبیعت با آرایش دیگری شکل گرفته است. اندیشمندانی همچون گالیله، کبلر، توماس هاب چهار شخصی بودند که بنیادهای ایدئولوژیک مسیحیت را دگرگون کردند تا بتوانند گونه دیگری از طبیعت که گونه عملیاتی با طبیعت باشد را فرم دهند. در دستگاه قبلی نظام کائنات سیستم منسجمی بود که خدا در رأس آن قرار داشت و با فیض خود جهان را خلق می کند که در اینجا جهان یک نظم خدشه ناپذیری داشت. در این سیستم جهان یک نوع معنای دیگری پیدا خواهد کرد که از بیرون شکل گرفته باشد نه اینکه در بستر طبیعت شکل گرفته است.

مرادی در رابطه با ورود مسلمانان به عرصه جهانی گفت: مسلمانان به محض اینکه وارد جهان شدند، سعی کردند با مفاهیم گذشته وارد دنیای امروز شوند. البته با دستگاه نوافلاطونی که این کار پایه های نظری ندارد و مسلمانان کورکورانه وارد تکنیک جهانی شده اند و از بحث های بنیادین عدول کرده اند؛ مثلا دانشگاه هایی ساخته شد که بنیاد نظری در تمدن ما ندارد.

او تصریح کرد: علمای ما می تواند تئولوژی جدیدی سازمان دهند که متکی به سوژه است و نسبت آن با طبیعت و خدا تغییر خواهد کرد تا بتواند ورودشان به جهان امروز بیس های نظری پیدا کند مانند کارهای ابن سینا که از منطق ارسطویی استفاده می کرد و یهودیان آمدند کانت را در سنت یهودی خواندند و المنت های کانت را گرفته و در علم خود به کار بردند که این کار هنوز در ایران ممکن نیست و مسلمانان می توانند ظرفیت های اندیشمندانی مانند ابن سینا را در ایران باور کنند.