مهدی معین‌زاده: سرچشمه تکنولوژی و جدایی نظر و عمل یکی است
22 اردیبهشت 1393
مهدی معین‌زاده: سرچشمه تکنولوژی و جدایی نظر و عمل یکی است

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، دکتر مهدی معین‌زاده عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سخنانی درباره تکنولوژی و تفکر تکنیکی در همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی خاطرنشان کرد: تکنولوژی ابزاری خنثی نیست بلکه یک نوع گشایش ما با عالم است و حتی اینچنین نیست که تاثیری بر روی زیست و فرهنگ به کارگیرندگان آن نداشته باشد بلکه ادعایی فراتر دارد.

وی افزود: تکنولوژی یک نحوه مواجهه با عالم و یک نحوه تفکر است. چرا که می‌شود امور عالم را به گونه غیرتکنولوژیک نیز رتق و فتق کرد. 

این استاد فلسفه علم با اشاره به خصوصیات نحوه تفکر تکنولوژیک گفت: انسان سال‌های سال به عالم فکر می‌کرد اما تکنولوژی‌ای وجود نداشت. لذا نحوه تفکر و نحوه مواجهه با عالم این تکنولوژی را به وجود آورد.بنابر این امور عالم در این نحوه تفکر اموری فی‌نفسه هستند. 

معین زاده ادامه داد: در تفکر تکنیکی سنخ و روابط موجود ضوابط علی و معلولی است نه روابط دالی و مدلولی و محل تکنولوژی نیز همین‌جاست. لذا جایی که سنخ روابط آن آیه و نشانه است جای تفکر غیرتکنولوژی است. 

وی تکنولوژی را زاده جدایی نظر و عمل عنوان کرد و گفت: متاسفانه اینقدر این جدایی ما را دربر گرفته است که نمی‌توانیم بدون آن نفس بکشیم و بر همین اساس یک روز درباره مباحث نظری صحبت می‌کنیم، روز دیگر درباره اجرایی شدن آن سخن می‌گوییم.

این استاد فلسفه علم تاکید کرد: از بستر این جدایی نظر و عمل تکنولوژی شکل می‌گیرد و این به خاطر آن است که ما مسائل‌مان را به طور انضمامی از حیاتمان نمی‌گیریم.