فرمت ارسال متن کامل مقالات
20 اسفند 1392
فرمت ارسال متن کامل مقالات

تمامی عزیزانی که چکیده مقاله آنها مورد قبول هیئت داوری قرار گرفته است جهت ارسال متن کامل مقالات خود طبق دستورالعمل فایل پیوستی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است مقالاتی که دستورالعمل پیوستی را رعایت ننمایند و در قالبی دیگر ارسال شوند، از مجموعه مقالات حذف گردیده و مورد داوری قرار نخواهند گرفت.


دانلود فرمت اصل مقالات