فرمت ارسال متن کامل مقالات
1392-12-20
فرمت ارسال متن کامل مقالات

تمامی عزیزانی که چکیده مقاله آنها مورد قبول هیئت داوری قرار گرفته است جهت ارسال متن کامل مقالات خود طبق دستورالعمل فایل پیوستی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است مقالاتی که دستورالعمل پیوستی را رعایت ننمایند و در قالبی دیگر ارسال شوند، از مجموعه مقالات حذف گردیده و مورد داوری قرار نخواهند گرفت.


دانلود فرمت اصل مقالات

1 2 3 4 5