چکیده مقالات پذیرفته شده جهت ارسال متن کامل مقالات
1392-12-20
چکیده مقالات پذیرفته شده جهت ارسال متن کامل مقالات

نتیجه داوری چکیده مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش به شرح زیر اعلام می گردد. عزیزانی که چکیده مقاله آنها مورد پذیرش واقع گردیده است می توانند از با ورود به قسمت راهنمای نگارش و ارسال مقاله از منو مقالات و اطلاع از نحوه ارسال متن کامل مقالات نسبت به ارسال مقاله خود اقدام نمایند. مهلت ارسال متن کامل مقالات تا تاریخ 15 فروردین ماه 1393 می باشد. بدیهی است افرادی که در زمانی بعد از تاریخ مذکور اقدام به ارسال مقاله خود کنند مقاله آنها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

1 2 3 4 5